Shamanism

Schamanism - en sammanfattning

2008-07-08 16:27 #0 av: [trumman]

-av Herbert Edlund

 En schaman är en man eller kvinna som i ett förändrat medvetandetillstånd företar själsresor i vad som kallas den undre världen och den övre världen och ibland också i den mellanliggande världen, med vilken menas vår fysiska jord. I princip innebär detta att schamanen går i trans, varvid medvetandet och dess själsförmögenheter lämnar den fysiska kroppen. Schamanen har lärt sig hur man företar resor av det här slaget och hur man skall bete sig för att i görligaste mån undvika de faror som är förknippade med dem.

Själsresorna speglar den schamanistiska uppfattningen om kosmos. Enligt denna är den undre världen delad i ett antal nivåer nedanför jordytan, medan den övre världen är delad i ett antal nivåer ovanför densamma. De båda världarna är förbundna med och samverkar med varandra och vår fysiska värld. Alla tre förenas av en central axel - världsaxeln - som löper i en "öppning" genom dem, och i denna öppning kan schamanen färdas mellan de olika världarna och nivåerna. Var och en av nivåerna har sin natur och sina invånare av allehanda slag. Hela kosmos är i alla sina delar levande och medvetet. T o m stenarna på marken har liv och medvetande. För schamanens omgivning är denna kosmologi en myt och ett ämne för trosföreställningar, medan den för honom själv är en beskrivning av hans självupplevda verklighet. För schamanen är den undre och den övre världen lika påtagliga och verkliga som den mellanliggande. De är inte produkter av hans fantasi utan existerar oberoende av honom, och han upplever dem med alla sina sinnen.

Syftet med resorna är att samla kunskap och information, att knyta kontakter med icke-fysiska varelser av olika slag som kan ge anvisningar till lösandet av problem, att hjälpa döda människors andar på ett eller annat sätt, att diagnostisera och behandla sjukdomar, att skåda in i framtiden, att få krafter genom maktdjur osv. Här skall det anmärkas att när man i schamanistiska sammanhang talar om andar, maktdjur och andra icke-fysiska varelser, så menar man inte alltid verkliga individer med vilka schamanen eventuellt kan kommunicera. Orden kan också vara ett uttryck för det sätt på vilket schamanen tolkar sina upplevelser. Men hur som helst, under resans alla aktiviteter behåller schamanen normalt sitt självmedvetande och kontrollen över sin vilja och sina förmögenheter. Han kommer vid återkomsten till den fysiska verkligheten ihåg vad han gjort och varit med om och kan berätta detta för dem det angår.

Den kunnige och erfarne schamanen har alltså kontroll över sitt transtillstånd och kan inträda i respektive lämna detta med en viljeakt. Inducerandet av transen sker ibland med hjälp av rytmisk sång eller dans, men vanligen med hjälp av det rytmiska dunkandet på en trumma. Utöver transeffekten sägs dunkandet ha till uppgift att kalla samman vissa andar inför själsresan. I en del kulturer används gonggonger eller metallringar i stället för trummor. Det förekommer också att schamanen i stället för de här rytmeffekterna, eller tillsammans med dem, använder sig av psykedeliska droger. Detta är dock någonting mycket vanskligt, ty drogerna har biverkningar och dessutom den nackdelen att deras effekter är svåra att kontrollera.

Inför en resa till den undre världen visualiserar schamanen vanligen en öppning nedåt. Denna kan ha formen av t ex en grotta eller ett vattenhål. Han föreställer sig dyka ned genom öppningen och färdas sedan - ofta genom ett slags tunnel - tills han når en plats där ett märkligt landskap utbreder sig inför hans ögon. Från denna plats företar han sedan vandringar under en kortare eller längre tid - ibland i flera timmar - innan han färdas tillbaka samma väg som han kommit. Vistelsen i den undre världen bjuder på prövningar och utmaningar, men det är där som han bl a skaffar sig sina maktdjur.

Resorna i den mellanliggande världen motsvarar av allt att döma det som inom parapsykologin kallas fjärrsyn eller resande klärvoajans, och sådana resor företas för att skaffa information som har att göra med vädret, annalkande faror m m.

Vad resorna till den övre världen beträffar, så har de gemensamma drag med resorna till den undre, men givetvis med den skillnaden att schamanen visualiserar sig uppåt. Och i den övre världen påträffas andra slags varelser än i den undre. Det är i den övre som schamanen söker de lärare och ledare han behöver.

Sina resor gör schamanen i princip för att hjälpa andra människor. Schamanismen är inte ett system som i första hand syftar till utveckling av schamanen för hans egen skull. Det skall utveckla honom till en människornas tjänare. Det mesta av det han gör, skall han göra för andra. När han blir ombedd att hjälpa någon genom utövandet av sina förmögenheter kan han svårligen neka, även när det gäller hopplösa sjukdomsfall. Men givetvis kan han inte utöva dessa förmögenheter på heltid så att säga, åtta timmar om dagen dag efter dag. Han har ett vanligt yrke för att försörja sig och den schamanistiska verksamheten utövas på deltid. Det kan inte vara annorlunda, ty dels arbetar han kanske under ett konstant trummande för att hålla sig kvar i det shamanska medvetandetillståndet, dels är arbetet i det tillståndet mycket intensivt. Arbetet utförs vanligen nattetid eftersom det då är lättare att utestänga de fysiska sinnesintrycken, och under en och samma natt arbetar shamanen inte mer än några timmar.

Utöver sin förmåga att göra själsresor är schamanen vanligen i besittning av olika gränsöverskridande förmögenheter. Därför kan han t ex med hjälp av klärvoajans leta reda på försvunna människor och borttappade föremål. Han brukar också tala med växter, djur, stenar och övriga ting i den fysiska naturen. Detta gör han för att han anser att vi människor och våra liv är förbundna med, och beroende av, allt som finns i denna. Hela naturen är levande och man skall samtala med den för att utröna hur relationerna till den bör utformas.

Schaman kan man bli på olika vägar. En del ärver helt enkelt sitt schamanskap. Det går i arv inom familjen, vilket inte är så konstigt som det låter om man betänker att gränsöverskridande förmögenheter faktiskt ofta har visat sig gå i arv från förälder till barn. Andra köper schamanskapet av en äldre schaman, medan några känner sig kallade och söker upp en schaman för att gå i lära.

Ingen kan dock bli schaman utan att ha psykiska anlag för det och aspiranten måste givetvis vara villig att underkasta sig den strikta disciplin, den hårda träning, de faror och de svårigheter som den nödvändiga utbildningen medför. Och denna utbildning i schamanismens teori och praktik är omfattande. Ty förutom att kunna hantera transtillståndet måste schamanen ha insikt i myterna, känna de olika världarnas geografi, veta namnen på andarna och känna till deras vanor och krafter, veta hur han skall diagnostisera och behandla sjukdomar, kunna ritualerna, behärska de schamanistiska teknikerna osv. Är aspiranten född med utpräglade anlag för schamanistisk verksamhet kan utbildningstiden bli mycket kort. Annars kan den sträcka sig över flera år.

Utbildningen sker i vanliga drömmar och under trans, samt genom instruktioner av en äldre schaman. Ofta hjälper aspirantens avlidna släktingar till med utbildningen genom ett slags besättelse av honom, och han kan också få hjälp av döda schamaners andar. Dessa kan bl a sätta honom i förbindelse med andra andar som kan vara honom till nytta. Kontakten med andar av olika slag i dröm-, trans- eller dagvakentillståndet är ett signifikant inslag när den blivande schamanen gör sina lärospån. Dessa kontakter kan dock vara mycket skrämmande och obehagliga, bl a därför att en del av andarna är vad som kallas "onda". Vissa andar har dessutom inte mänskliga former och miljön i den undre världen kan ibland vara förfärande. Men den blivande schamanen måste övervinna sin rädsla, ty dels skall han göra sig hemmastadd i den undre såväl som i den övre världen, dels skall han lära sig behärska vissa andar, bl a sina maktdjur.

En deltagare i en västerländsk schamankurs berättar på ungefär följande sätt hur det kan gå till när man skaffar sig ett maktdjur:

"Jag började resan genom att gå in i en grotta på Hawaii och färdades sedan ned genom en tunnel tills jag nådde den undre världen som först framträdde som en liten grön glob. När jag kom dit fann jag mig vara i en frodig grön djungel, full av djur. Jag drogs genast till ett lejon. Jag bad lejonet vara med mig under kursen och låta mig få del i dess krafter, styrka och vighet. Därefter frågade jag vad jag behövde veta eller göra. Lejonet sprang då omedelbart mot mig och in i mig och förenade sig med mig så att min schamanska kropp blev människa-lejon och jag kände lejonstyrkan. Vid slutet av resan återvände jag via tunneln och grottan till kurslokalen. Ändå hade jag en definitiv känsla av att lejonet fortfarande var med mig."

När schamanen väl blivit utbildad och varm i kläderna så att säga, har han etablerat relationer med icke-fysiska varelser som han kan samverka med i sin schamanistiska gärning. Dessa kallas ledare, hjälpare, beskyddare etc, alltefter sina funktioner. De utgörs av djurandar och andar efter avlidna människor, men också av övermänskliga varelser. Ett mindre antal av dem kan schamanen behärska och kontrollera. Till de övriga får han be och vädja. Hur man kommunicerar med dem har han lärt sig, och han kan också identifiera sig med dem.

Schamanen är alltså en aktiv resenär i den icke-fysiska verkligheten som söker upp de andar eller vad det nu kan vara som han vill dra nytta av. Schamanen får därför inte förväxlas med mediet, även om schamanen ofta också är medial. Såväl det traditionella mediet som kanaliseringsmediet är passiva mottagare av information från icke-fysiska varelser, och de kan vara instrument genom vilka sådana varelser kan verka i den fysiska världen. Schamanen och mediet kan ha kontakt med samma slags icke-fysiska varelser, men schamanen är därvid aktiv och har kontroll över skeendet medan mediet är passivt. Om mediet går i djup trans, vet det inte ens vad som försiggår under denna. Det låter sig "besättas", något som schamanen inte gör under sina resor. När schamanen agerar som medium anses det att andar talar genom honom. Hans medvetandetillstånd kan därvid variera från full vakenhet och medvetenhet om vad som pågår till lättare eller djupare trans, med motsvarande grad av omedvetenhet om, och minne av, skeendet som följd. Vid trans kan hans röst, uttryckssätt och uppträdande förändras på ett dramatiskt sätt.

Man skall alltså inte förväxla schamanen med mediet, och man skall inte heller förväxla honom med medicinmannen. Alla schamaner utövar visserligen läkekonst, men de är inte medicinmän i detta ords egentliga bemärkelse. Fast en medicinman kan även vara schaman. Det är också fel att betrakta schamanen som präst. Visserligen kan schamanen utföra en del ritualer i sin gärning, men dessa har inte samma syfte och innebörd som prästens. Medan prästen med sina böner, offer och andra kulthandlingar åberopar och uttrycker sin vördnad för andarna eller vad det nu kan vara, så beger sig schamanen in i deras världar och kommunicerar med dem för att dra nytta av dem. Men det förekommer att schamaner även utövar prästerliga funktioner och vice versa. I första hand skall schamanen betraktas som en mystiker och magiker, vars främsta uppgift är att söka hjälpa sjuka människor återfå hälsan.

Schamanen är alltså framför allt ett slags helare. I kulturer utan kirurgi och medicin av vårt västerländska slag är det kanske bara han som kan hjälpa den sjuke. Och det gör han inte bara med psykiska medel. Han förbinder också sår, ger massage och ordinerar läkemedel av olika slag. Och till hans verksamma åtgärder kommer helt säkert placeboeffekter. Att placeboeffekter kan vara kraftfulla, t o m livräddande, vet vi av erfarenheter från vårt eget sjukvårdsväsen. Där har man konstaterat att en stor del av de patienter som ges helt overksamma placebopreparat blir friska eller förbättrade. När därför både schamanen och hans patient tror på en behandling kan säkerligen i många fall, även om behandlingen i sig är overksam, en helande placeboeffekt erhållas.

Schamanen kan ibland dramatisera sina behandlingar med lite skådespelarkonst. Han kan t ex ge sken av att utkämpa svåra strider med onda andar, och när han uppger sig suga ut sjukdomar ur kroppen kan han spotta ut otäcka maskar och annat som han dolt i munnen.

Eftersom schamaner går i trans, har visioner, påstår sig kommunicera med andar och många gånger beter sig på ett bisarrt sätt, anses de i Västerlandet ofta vara psykiskt ur balans. Vanliga diagnoser är schizofreni, hysteri och epilepsi. Men med den forskning som företagits om företeelser som är nära relaterade till schamanismen - t ex hypnosterapi, klardrömmar, meditation, psykedeliska droger och placeboeffekter - har förståelsen för schamanismen ökat. Dessutom har ett antal västerländska forskare själva genomgått schamanutbildning och berättat hur deras uppfattning om schamanismen förändrats. Detta har lett till omvärderingar av schamanerna och deras förehavanden.

Det kan i sammanhanget noteras att man inom bl a den jungianska psykologin och gestaltpsykologin använder sig av en behandlingsmetod som framkallar upplevelser, vilka påminner om de resor schamanen gör för att finna sina lärare och ledare. Psykoterapeuten låter patienten föreställa sig att han befinner sig i en behaglig och säker omgivning, där han möter en person med stor visdom. Patienten uppmanas att samtala med denne och därvid söka information som kan vara honom till hjälp i hans problemsituation. Goda resultat lär ha uppnåtts med denna metod. Metoden har t o m använts för att hos patienten framkalla visioner av maktdjur, med vilka han fått ta kontakt.

Det skall också noteras att de som haft utanförkroppenupplevelser och näradödenupplevelser har företagit resor som liknar schamanernas. Därvid har de liksom schamanerna mött och kommunicerat med andar.

Schamanreseliknande upplevelser kan framkallas under hypnos och anses då försiggå i den hypnotiserades inre subjektiva rum och vara hallucinatoriska till sin natur. Det kan därför ligga nära till hands att betrakta schamanernas resor på samma sätt. Så är också ofta fallet i vetenskapliga kretsar, kanske beroende på att de äkta schamanerna under sina resor ännu inte annat än i några få fall blivit observerade med vetenskapliga metoder.

Schamanismen var i forna tider utbredd över hela världen och var ett viktigt inslag i samhällslivet. Men när de olika religionernas kyrkor i såväl öst som väst organiserades och växte sig starka, kom schamanen att betraktas som ett hot. Ty varje schaman är en profet för sig som hämtar sin kunskap och sina krafter direkt från källan, utan någon förmedling av religionsstiftare eller kyrkliga organ. Han utgjorde därför ett hot mot de kyrkliga auktoriteterna och deras krav på kyrkans och de kyrkliga lärornas monopolställning. Därför måste han förföljas och tillintetgöras. I Västerlandet mördades, bl a av inkvisitionen, många schamaner under beteckningarna häxor och trollkarlar. Ändå överlevde schamanismen in i vår tid, t ex bland lapparna. Och nu börjar schamanismen breda ut sig igen i Västerlandet. Bl a försöker man göra själsresor med hjälp av visualiseringstekniker, och erfarenheterna av västerländsk schamanutbildning visar att de flesta av oss kan uppnå de schamanska medvetandetillstånden i någon mån. Men vad man nu än får ut av detta, är det dock uppenbart att en verklig schamansk resa går långt utöver det som kan beskrivas som visualisering.

 

------

Artikeln är publicerad med författarens tillstånd.
http://hem.fyristorg.com/teosofi/Teosofilaror/index.htm

Av: trumman

Datum för publicering

  • 2008-07-08

Anmäl
2008-07-08 16:34 #1 av: BranDuir

härlig artikel! Tack!

Anmäl
2008-07-08 16:39 #2 av: Anco

Långt om länge har jag tagit mig igenom artikeln :D
Mycket intressant, tack Trumman för upplysningen, nu är jag lite klokare.... trir jag *S*

Anmäl
2008-07-13 14:11 #3 av: lightseeker

oj, jättebra förklaring av vad en shaman är och ínnebär, bugar mig ödmjukast

Anmäl
2008-12-01 07:02 #4 av: Dance

Tack för en utmärkt författade artikel, skriven med djup insikt och skärpa, en alldeles förträfflig introduktion. Dessutom känner jag mig ju kallad nu, till råga på allt, ham, lite oväntat men dock kanske inte fullständigt överraskande...råkade bara hamna här när jag letade efter Privacy Policy-info för iFokus och började läsa Shamanism- en sammanfattning.

Skall kika närmare på Druid&Shaman iFokus, detta var verkligen intressant måste jag erkänna

Ha det så bra, Kram Silja Cool

Anmäl
2008-12-20 14:39 #5 av: [trumman]

www.trolltrumman.net är ett annat ställe med fokus på shamanism

Anmäl
2010-01-09 22:50 #6 av: [mossquinnan]

GladHej i kvällen och tack för intressant läsning *L*

Men med handen på hjärtat..! Min erfarenhet..och den är

inte jättestor..Chamaner och chamanism är enligt den vetskap jag fått

genom människor fakta och även paranormala sajter,,att det är vanligt

med droger..!? speciellt dom du nämner i din text...Just psykodeliska droger som "e" lsd osv.

Om jag nu trots allt har fel..varför finns det inte en mer..stark debatt om just ett förnekande av droger som framkallar det starka tranceliknande tillståndet?

Tycker själv om trance tillstånd och kan mycket lätt självhjälpa mig..

Dock ett starkt +poäng UTAN droger.

Är lite intresserad av chamanism,,men är emot och känner mig irriterad av det jag hört..om just drogandet som hjälpmedel.

Du kan ju även läsa böckerna om Don Juan med författaren Carlos Castaneda..

Är mycket tacksam för en bättre bild av chamaner..Kanske det är något för mig *L*

 ♥Allt som sker i mitt liv  är till det bästa♥

♥Den som verkligen är delaktig i livet slutar aldrig gå♥

ALEPH

Anmäl
2010-01-09 23:24 #7 av: Sebastian

#6 Nej. Det är inte vanligt med droger. Måhända att vissa använder heliga växtlärare som hjälp till arbetet. Dock inte så många i sverige.

Det är sant att användandet av plantlärare är utspritt i vissa länder. Tex sibirien där flugsvampsätandet är vanligt, eller i sydamerika där Ayahuska används. Men jag vill ändå påpeka hur pass avskillt detta är från det som folk gör när de knarkar. Skillnaden är lika stor som att gå på krogen och supa eller att dricka nattvardsvin.
Det görs i ett heligt rituellt syfte där anden i flygsvampen eller vad de nu tar hjälper shamanen i arbetet.

Castaneda använder sig väl av Peyote? Som i sig ger ett mildare rus än vår vanligaste drog, Alkohol..

Vet inte var du bor men skulle gärna uppmana dig att ta kontakt med praktiserande shamaner i sverige och lära av dem, då ser du ganska fort att användandet av droger är mycket mindre än vad du tycks tro. ;)

 

Mvh Sebastian

Anmäl
2010-01-09 23:48 #8 av: [mossquinnan]

jajjamensan du var upplyst det var intressant *L*

Men det är dock en hallucinogen svamp..sen kan du ju själv variera graden..lätt mellan eller svår tripp.

Att jag skriver detta är just det här.

Jag tycker om att ta ett glas vin..men att testa effekten av en svamp låter farligt..

Vill inte ens förknippa alkohol med giftsvampar

 ♥Allt som sker i mitt liv  är till det bästa♥

♥Den som verkligen är delaktig i livet slutar aldrig gå♥

ALEPH

Anmäl
2010-01-10 11:07 #9 av: Airamya

Det går alldeles utmärkt att praktisera shamanism utan att använda droger. Många shamaner är helt emot användandet av droger, så låt inte den biten avhålla dig från att lära dig mer om shamanism.

I Sverige tror jag att det är synnerligen ovanligt dessutom, så var inte rädd för att göra som Sebastian säger: ta kontakt med praktiserande shamaner i Sverige (och/eller Norge, t ex Ailo Gaup) och lär av dem :)

 

Anmäl
2010-01-10 11:21 #10 av: Sebastian

Peyote är en kaktus.

Det är sant som Airamya säger. De flesta är emot användandet av droger i arbetet.

ville bara belysa att det finns men är inte vanligt.
Sen måste du ta med i beräkningen, kultur, tradition osv. Där det används halusinogener är det ofta mer accepterat av samhället också. Våran moral säger att det är fel. Men att alkohol är ok. Det finns de som säger tvärtom i andra delar av värden.

Anmäl
2010-01-10 14:20 #11 av: [mossquinnan]

Tack för eran information..Jag kan tänka mig att det är en otroligt häftig upplevelse..därför tycker jag att det är synd att det mesta jag har hört är förknippat med någon form av rus..Då försvinner det andliga..det äkta.

Ska läsa mera..sen får jag se om jag vågar *S*

Har fått någon form av trumhealing en gång för många år sedan..I dag vet jag inte vart den kvinnan bor ens,,Men det bet stenhårt på mig iaf.

 

 ♥Allt som sker i mitt liv  är till det bästa♥

♥Den som verkligen är delaktig i livet slutar aldrig gå♥

ALEPH

Anmäl
2011-01-05 00:58 #12 av: NiklasEri

Intressant artikel! Detta är något jag dras till. Skulle dock aldrig använda droger, för tror det inte alls är nödvändigt. När ni ändå samtalade om det. Vad som lockar, är kopplingen till naturen, och själva andligheten.

/ Niklas

Anmäl
2011-04-04 09:31 #13 av: [walkinbeauti]

Har missat denna fantastiska artikel och den beskriver så väl vad det verkligen handlar om bortsett från drogen då som jag avstår men annars är den så bra skriven att en inbiten Shaman sitter fastklistrad genom hela artikeln Glad

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-04 16:29 #14 av: Alwyn

Jag skulle aldrig våga trumresa med hjälp av droger, fy så hämskt och läskigt. Att inte kunna ha kontroll....då kan vad som helst hända. Jag reser bra utan. Men sen är jag inte så duktig på droger över huvud taget, jag nyttjar dem inte.

Anmäl
2011-04-05 12:36 #15 av: silversol

Hihi, det är väl bra att inte "vara duktig på droger", alwyn! Skrattande Det är inte jag heller, och det är jag stolt över.

Det är väl IMHO onödigt att använda droger som hjälpmedel om det inte behövs. När det går bra att resa på trumman, menar jag. Det är väl inte heller så vanligt, om jag fattat det rätt?

Anmäl
2011-04-06 08:43 #16 av: Alwyn

Nej det är nog inte så vanligt i Sverige att shamaniserande använder sig av droger. Jag känner ingen som gör det. Det funkar ju bra endå.

Anmäl
2011-04-06 08:50 #17 av: [walkinbeauti]

# 16 Man blir andligt hög ändå utan drog och det är långt bättre än konstra med hjärnan och uppleva hjärnspöken.Har inte heller mött någon som använt drog och det till min glädje,droger och andligt utövande går aldrig hand i hand.Har aldrig provat och kommer aldrig göra det heller .

Tyvärr har många den förutfattade meningen att vi Shamaner anänder drog men det är ju så långt från sanningen man kan komma Glad

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-06 14:54 #18 av: Alwyn

#17 nja, att trumresa kan i sig bli som en drog också om man inte passar sig. Jag vet folk som blivit beroende och inte gjort annat än trumrest dag ut och dag in. De glömmer tom bort stora delar av sitt liv. Inte för att skrämma nybörjare, men det kan vara bra att veta. Man får inte låta det dra iväg med en, man måste hålla kontrollen....utan den kan man inte ha rollen som shaman.

Anmäl
2011-04-06 14:57 #19 av: silversol

#18

Låter som dataspelsberoende, ungefär. Allt kan bli en flykt från livet som pågår här och nu. Det handlar om hur vi mår inom oss. Mår du bra och trivs med dig själv är risken ganska liten att någon hamnar i ett beroende.

Anmäl
2011-04-06 15:04 #20 av: Alwyn

#19 säg inte det....jag mår supertoppen och är tokberoende av socker Tungan ute inte dirket en flykt från denna verklighet dock haha.

Anmäl
2011-04-06 18:01 #21 av: silversol

Fast om du skulle sluta med sockret så skulle du förmodligen inte må bra, det skulle nog kännas som om något saknades.

De som jag snackat med som är sockerberoende brukar säga att det är rätt jäkligt, eftersom det finns dolt socker i så mycket och de därför kan få "återfall" utan att veta om det. fast du kanske inte är SÅ beroende...

Anmäl
2011-04-07 10:14 #22 av: MAX PRANA

-Knark é gott!

Anmäl
2011-04-17 01:03 #23 av: Handoman

Mycket informativ och inspirerande artikel.

Måste dock inflika lite kring den efterföljande diskussionen kring "droger" och shamaner, speciellt då det lätt slutar i förutfattade meningar eller rena rykten.

Om vi börjar med att stipulera vad vi menar med "droger" så utgår jag från att de flesta läser in antingen "narkotikaklassat preparat" eller ord som "giftigt, skadligt, farligt, beroendeframkallande mm". Således har vi täckt in större delen av normal-svenskens intag av läkemedel och även de droger som många nyttjar dagligen så som nikotin, alkohol, rafinerat socker, koffein, thein, mm mm.

Hoppar vi sedan vidare till ordet "gift/giftig" så är det ett begrepp i relation till mängd aktiv substans kontra personen i fråga. Således kan en dosering vara giftig (skadlig/dödlig) för en individ medan den är icke-reaktiv för en annan.

Varför börjar jag nu med att vrida på begrepp?, mycket enkelt; alla har vi olika värderingar av begrepp, så bättre att börja måla upp en spelplan innan "spelet" börjar.

Tillbaka till ämnet, som jag för övrigt tycker håller sig ovanligt lungt mot andra ställen, så kan jag bara hålla med tidigare kommentarer; att det är relativt ovanligt med svenska shamaner som nyttjar droger för att uppnå trans eller på annat sätt upplevelseändrande tillstånd. Även om det säkert är möjligt att få ut något vettigt genom droger, tänker då på den verklighetsuppfattning som inträder vid stort intag av alkohol precis innan individen deckar. Den enda andra drog som faller inom ramarna för ett givande resultat är väl då endast LSD, men å andra sidan är det extremt få shamaner som nyttjar farmakologiska droger.

Ser vi istället till de växter som aktivt nyttjas (dock ej så mycket i Sverige) så är det till 98% hallucinogener vi pratar om. En del av dessa är narkotikaklassade i Sverige, dock inte på grund av att de skulle vara farliga eller dödliga, utan av helt andra sociopolitiska skäl vi kan lämna till en annan diskussion. De flesta av oss psykonauter benämner även dessa som entheogener då de är en av naturens vägar att komma i kontakt med världsalltet, gaia, eller vilken term man nu vill använda.

Ni har redan vart inne på ett par av dessa entheogener så som peyote-kaktusen, flugsvamp, psilocybin-svamp, ayahuasca (en blandning av en tryptamin + MAO-hämmare), san pedro-kaktus, samt otaliga fler växter och växtdelar. Sist "Encyclopedia of hallucinogenic plants" uppdaterades var det i storleksordningen 800+ växter.

Många av dessa som inte är narkotikaklassade i Sverige m.fl. länder är direkt livsfarliga vid fel dosering, så även flugsvamp som bekant. Dock är de flesta av de entheogener som nyttjas inom shamanismen ej fysiskt skadliga, men psykiskt är en helt annan spelplan. Av samma anledningar som man inte skall nyttja något preparat som är beteendeändrande (alkohol m.fl.) så skall aldrig hallucinogener nyttjas av icke-stabila personer, inte ens med "barnvakt".

De ämnen/växter jag själv är mest insatt i gäller framförallt de som nyttjas av shamaner i Sydamerika, så som ayahuasca, peyote och psilocybin-svamp. Så är det någon som har några konstruktiva frågor så besvarar jag dom gärna. Jag är dock starkt emot både glorifiering och demonisering av ämnet, så låt oss hålla detta på ett informativt och konstruktivt plan.

- Etnobotanist - Psykonaut - Neoshamanist

Anmäl
2011-04-17 06:16 #24 av: [walkinbeauti]

# 23

Vad jag aldrig kan förstå är att något som man uppnår utan drog ska fippla med sin hjärna för att se mer.Skulle jag vara drogpåverkad av tex Peyoten skulle jag aldrig i min tid lita på dom syner jag får till mig eftersom hjärnan blivit manipulerad,dessutom skulle jag ganska snart må psykiskt dåligt och hamna i en ond spiral man förmodligen inte tar sig ur medans andra tjänar pengar på min olycka.

Trummresan och trancen når jag inom några sekunder,ser andar och upplever mångt och mycket övernaturligt utan drogens hjälp.Min guide en Navajoindian använde sig aldrig under sin livstid av något psykadelliskt utan var en renlevnadsmänniska som naturligt upplevde det andliga.

Dessutom väller det in in formation när jag läser ditt välformulerade inlägg,det du vill uppnå är att över forumet få sälja dessa droger och därför förespråkar du deras "underbara" verkan.Det första som kom till mig var en ny medlem mycket riktigt tittade på din profil medlem sedan kl 00.23 en inloggning en kommentar.Min guide var direkt på hugget och informerade mig om detta och när det är av vikt använder han sig av min hörsel och jag hör hans röst vilket han gjorde denna gången och det min vän helt utan droger det starkaste jag tagit på morgonen är en kopp örtthe.Det är lite svårt att försöka lura oss mediala vi får informationen och den litar vi fullt på,hittils har det inte slagit fel när jag kännt in och du kan förneka det men för mig är det solklart.

Jag hoppas innerligt ingen går på detta om droger och andlighet dom hör absolut inte ihop oavsett om dom är skadliga fysiskt eller inte så skadar dom oss psykiskt och leder enbart in i en ond spiral ,en spiral som försäljaren enbart tjänar pengar på andras olycka.Det om något är det mest oandliga man kan företa sig.Andligheten hjälper inte stjälper människors liv och balans.

Som Shaman lever jag i balans med allt levande och för den balansen behövs ingen drog tvärtom en drog skulle i sin tur sabotera det jag byggt upp.Så än en gång varför manipulera med något man uppnår utan drogens hjälp det går inte ihop för mig överhuvudtaget.Däremot balans välmående andesyner utan droghjälp det om något ger själen den berusning den behöver. Glad

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-17 09:11 #25 av: Handoman

#23 Tack för den "konstruktiva" kritiken. ;)

Vad du och din guide vet är inget jag kan påverka, det är din uppfattning av den relativa verkligheten.

För sakens skull kan jag dock säga att jag verkligen inte är en säljare och ej heller propagerar för att någonsin köpa något från någon internet-säljare. Man vet aldrig vad man får och oftast är det skräp.

Jag beklagar att jag försökte vara saklig och informativ i er debatt kring shamanism och "droger", borde ha litat på min magkänsla att ingen var intresserad och att de flesta inte har ett öppet nog sinne att diskutera kring detta ämne. Hur är det egentligen med toleransen för andras åsikter?

Och kära walkinbeauti, var är din egen subjektivitet? Du säger att din väg är den enda och att alla andra vägar är fel?, hur hänger det ihop med den andliga insikten?

Det stämmer mycket väl att jag är en ny användare och anledningen är så enkel att jag sprang på en diskussion som hade potential att spåra ur av just förutfattade meningar som du själv lägger fram. Vill du leva en liv i förnekelse om att andra har andra åsikter än dig så är det självklart ditt val, och även din förlust. Men funkar det för dig så ska jag inte säga något.

Det enda(!) jag erbjöd var saklig information kring ämnet, ett ämne jag tillbringat 20 år att utforska. Min etnobotaniska forskning är även i ämnet.

Och nu när jag vet vilken selektiv inskränkthet som råder här så kan jag bara tacka för mig.

Anmäl
2011-04-17 12:03 #26 av: [walkinbeauti]

#25 När det kommer till droger då har jag noll tolerans och det är inte min sanning att drog oavsett vilken man nyttjar förstör människors liv.Är normalt flexibel och lyssnar gärna till andras åsikter men när något skadar oavsett vad det gäller då sätter jag ner foten direkt.Sen är det ju så att på ett forum råder vilt skilda åsikter och ibland kan det ånga rejält i en diskussion och även urarta.

Att du är kunnig inom örter tvekar jag inte en sekund på men jag blir väldigt negativt inställd om någon det minsta försvarar droger och dess användning,något som enbart förstör liv och man kan aldrig uppleva en äkta andlighet i någon form av berusning.

Svar nej min väg är inte den enda rätta vi finner alla vår egen inre sanning,men drogen den förstör allt för många liv och då måste man protestera.Det är ju inget jag kommit fram till utan kännt i hela samhället att droger raserar liv något andligheten inte alls går ut på utan andligheten skapar ljus kärlek och balans vilket ingen drog någonsin kan ge utan tvärtom det blir obalanser både fysiskt och psykiskt.

Meningen med Shamanismen är att finna lösningar genom trummresan att finna förlorade själsdelar,hela och hjälpa där gör droger enbart skada både på den som helar och mottagaren för hur det är om jag är under påvekan sänder jag dom energierna till den som behöver hjälpen just därför är jag så i luven på allt vad påverkan heter för det jag sänder ut det ska vara rent och inte falska energier och trummresor som enbart vart hallucination.

Samma sak gäller om jag någon dag är i obalans eller på dåligt humör då ger jag aldrig healing för risken att föra över mitt negativa till den person som söker hjälp,något sånt gör jag bara inte mot någon annan människa utan all form av andligt arbete både healing Shamanismen mediumskapet kräver att jag är i balans för att kunna tillföra något positivt.

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-17 19:12 #27 av: Handoman

#26 Är du vänlig att definiera din användning av termen "drog" innan jeg besvarar ditt inlägg. Vi har helt klart olika definitioner, som gör det svårt för mig att på ett konstruktivt sätt bemöta din inställning till min inställning.

Tack på förhand!

Anmäl
2011-04-30 10:28 #28 av: lightseeker

intressant och informativt inlägg du har gett oss, handoman, tack för att du tillför dina erfarenheter här.

Väntar på en givande fortsättning

Anmäl
2011-05-01 11:28 #29 av: [Tunridan]

Håller med lightseeker. Det är intressant och givande att få en mer nyanserad bild, som du handoman tillfört diskussionen så här långt. Så tack!

Anmäl
2011-05-04 12:50 #30 av: [trumman]

Tycker inte du ska ge upp Handoman!

 

Bara för att du möter på den vanliga sorten av motstånd (du säger dig ha 20 års erf så du borde väl vara van att möta sådana pekfingermänniskor vid detta laget) ska du inte bara släppa allt och segla vidare.

Stanna gärna kvar och berika oss mer tycker iaf jag.

Anmäl
2011-07-09 16:45 #31 av: MissInAction

Tack för en mycket intressant artikel Glad

Är så glad att jag har hittat den här sajten!


Maria, sajtvärd på Ryssland , medarbetare på Law of Attraction och Film
Kluring om Ryssland

Anmäl
2011-07-11 10:36 #32 av: [trumman]

Kolla också in www.trolltrumman.net

Anmäl
2011-07-11 19:16 #33 av: MissInAction

Har i dagarna registrerat mig på trolltrumman också såklart Oskyldig
Jag känner det nästan som att jag blivit frälst. Det är en underlig känsla, massor med ödmjukhet och tillit inom mig. Nu måste jag visserligen se till att jag inte går vilse, för det vore mindre kul Flört


Maria, sajtvärd på Ryssland , medarbetare på Law of Attraction och Film
Kluring om Ryssland

Anmäl
2011-08-24 10:28 #34 av: [trumman]

Att gå vilse kan vara skitkul, det är då man kommer till nya spännande platser ;)

Anmäl
2011-08-25 14:42 #35 av: silverhuldra

att gå vilse kallas med ett finare ord för sightseeing Skrattande

Anmäl
2011-11-19 21:02 #36 av: Le4

Intressant läsning, även om jag inte känner igen allt från min månad med en shaman i Sydamerika.

Mina cermonier varade i 18-20 timmar.

Droger ingick inte i mina cermonier.

Jag och shamanen drack däremot Ayahuasca och San-Pedro, och dom är inte hallucinogena droger. Däremot öppnar dem upp ens undermedvetna. Många cigarrer röktes också, eftersom det var den enda tobak som fick rökas under cemonierna.

Min shaman använde inga trummor, men sjöng Icaros då och då under cermonierna, vilket jag tydligt kände hur det påverkade min sinnesstämmning.

Cermonierna jag gjorde var Sioux cermonier, vet inte om dom skiljer sig från andra Ayahuasca/San Pedro-cermonier.

Anmäl
2011-11-20 08:46 #37 av: lightseeker

Le4, jag kan bara beklaga att en sydamerikansk indian säger sig ha använt sig av "sioux-traditioner" för attta dig med på ceremonier.

Jag är nyfiken på vad personen har velat ha betalt/i utbyte för sina ceremonier.

Enligt vad du beskriver så var det mer än en ceremoni, vem var det som förmedlade dem? en person/förening?

Anmäl
2011-11-20 09:49 #38 av: [trumman]

#37 Helt riktig iaktagelse. Lakota (mitten av amerika) har vad jag vet ingen tradition i att använda vare sig yage (växer i amazonas djungel) eller san pedro (växer på 2000-3000m höjd i anderna).

----

Att inte kalla ayahuasca och san pedro droger är väl lika fel som det är rätt, kan tro :) iaf yage räknas till en av De Tre Stora plantlärarna.

Tobak är en av våra absolut farligaste droger; men visst är det gott med en cigarr ibland!

Anmäl
2011-11-21 04:54 #39 av: Le4

Lightseeker:

 

Min shaman, Valentin Hampejs, är vare sig indian eller sydamerikan. Han är från början Österrikare. En Neurolog och psykolog, som kände att modern medicin mer försöker lindra symtomen av sjukdommar än att att gå till botten med varför sjukdommarna uppkommit, och bota dom.

Han reste i stället runt i världen, forskade och levde bland olika stammar och utbildade sig så småningom till shaman, vilket han nu varit i 30 år. I bla Ecuador, Puru, Mexico och nu Venezuela där han nu bor.

Priset var helt ovesäntligt för mig, och alldeles för lågt för allt det jag fick, jag hade gladeligen betalat 10 gånger mer. Jag fick ju mitt liv tillbaka, och min kropp.

Egna privata 18-20 timmar långa ceremonier, på toppen av ett dimhöjt berg i Anderna. All included, shaman + kost och logi i 24 dagar + 4 Flyg och ett gäng bussar och taxin betalade jag ca 28 000 för om jag minns rätt.

På min beskrivning kan man tro att det var en charter-resa jag var på ;) Men nej, inga paraply-drinkar. Resan var både det mest fantastiska, overkligaste  och det jävligaste jag varit med om, någonsin.

Hittade Valentin på nätet, i ren desperation kan man säga. Så nej ingen förmedling.

Anmäl
2011-11-21 07:50 #40 av: MissInAction

#39
Grattis får jag väl säga :) Jag är glad för din skull! Det är just en sån resa som jag i många år har velat göra.


Maria, sajtvärd på Ryssland , medarbetare på Law of Attraction och Film
Kluring om Ryssland

Anmäl
2011-11-21 12:57 #41 av: Le4

MissInAction,

 

Tack!


Då tycker jag absolut att du ska göra det Glad

 

Nu vet ju inte jag av vilken anledning du vill, men min tanke är:

Om man uppriktigt behöver hjälp är Aya och Señor Pedro helt oslagbara, medans dom som "partydroger" är totalt värdelösa och skulle sabba vilket partaj som helst..

Jag har enorm respect för dom båda

Anmäl
2011-11-21 18:05 #42 av: lightseeker

nu är det ju så att det finns ett starkt motstånd gällande att ta betalt för "andliga" ceremonier, i synnerhet när man gör det i form av ursprungsbefolknings-synpunkt, då de känner sig utnyttjade och för att det anses att ceremonier utförda i ett gott syfte, kan slå om och bli "dålig energi" när man tar betalt för dem.

Att ge en gåva som tack, för en ev. behandling eller andlig hjälp, ses inte på samma sätt, men absolut inte ett på förhand utsatt pris.

Omkostnader kan ju vara en sak, men hur pass mycket kan det kosta att sova på Andernas tak?

Anmäl
2011-11-21 22:31 #43 av: Le4

Hmmmmm... Jag håller inte med om att det skulle vara fel att ta betalt även för dessa tjänster.

Det måste väl vara upp till var och en att bestämma om man kan tänka sig jobba utomhus: under regnperioden, behöva dieta, kräkas för en annan människa gratis i 140 timmar,

eller

för fjuttiga 130 :-/timmen, för det är precis vad det handlar om.

Och som jag tidigare skrivit ingår då kost och logi (behövdes för att jag måste hållas avskilld från både djur och människor, kunde altså inte sova på "Andernas tak" eller vad du kallade det)

 

 

Anmäl
2011-11-22 00:15 #44 av: Le4
En liten rättelse... Har ju fått lite bakläxa, så jag måste rätta mitt tidigare misstag. Helt rätt att det inte var Sioux-cermonier, dock fanns där inslag från både Sioux och Lakota. Som tex Eld-altaret. Vilket kanske var anledningen till att jag blev påhälsad av en nyfiken och väldigt kontaktsökande Sioux-krigare vid ett par tillfällen

 

Anmäl
2011-11-22 12:39 #45 av: lightseeker

Le4: Om du får veta att ursprungsbefolkningarna anser att fokmordet på dem forstätter, pga. att även deras andlighet sätts det ett pris på, så har du nu fått en kunskap som du kanske inte tidigare hade.

Du får gärna söka på det och se vad de säger själva, eller varför inte kolla in den här länken: newagefraud.com, en av flera som förklarar varför det är fel.

Sedan detta med att man blandar syd och nordamerikanska traditioner som en stor salsa gryta, är ännu ett tecken på att det är oseriöst, för att inte tala om att sätta ett pris på en gåva som alltid, i alla tider har varit gratis, skulle göra att jag drar öronen åt mig omedelbart.

Anmäl
2011-11-22 14:28 #46 av: Le4

Lightseeker...

 

Det är ju just ursprungsbefolkningarna som lärt upp Valentin, så dom har givetvis inte problem med hans arbete.

Han anses tvärtom av väldigt många, världen över, vara en av få äkta shamaner som verkligen förtjänar att kalla sig shaman. Listan över sjukdommar han lyckades bota är helt fantastisk.

Jag kom hit för att jag inte ville vara tyst om det fantastiska jag varit med om, och för att låta andra i min situation veta att MS och andra "obotliga" sjukdommar faktiskt går att bota. Jag hade varit en liten mäniska om jag höll det för mig själv och inte delade med mig.

Att behöva sitta här och förvara min shaman är definitivt ingenting som käns som mitt kall.

Och jag är inte dum.

Jag förstod att man knappast får många "vänner" när man kliver in i ett svenskt forum och börjar förespråka Ayahuasca och San Pedro, och gud förbjude dessutom ha mage att påstå att man blivit botad från en obotlig sjukdom... Men jag kom inte hit för att finna vänner.

Jag respekterar att dina åsikter skiljer sig från mina. Så att fortsätta dividera fram och tillbaka med dig käns ganska meningslöst. Skriv vad du vill här, men förvänta dig inte svar från mig iaf.

Jag hoppas du finner ditt ljus en dag, det gör jag verkligen.

Anmäl
2011-11-22 17:20 #47 av: MissInAction

#46
Jag är nyfiken på dina kontakter i Sydarmerika. Både för egen del och för bekanta som jag vet lever med kroniska och svåra sjukdomar. Är det möjligt för dig att förmedla den här kontakten? Fast jag skulle gärna vilja veta mer om exempelvis vad det var som du tyckte var "det jävligaste" med resan (jag kan gissa). Kanske du vill skicka ett PM till mig om du inte vill berätta om upplevelsen här på sajten? SkämsGlad

#45
De argument jag har hört för att ta betalt för shamanska ceremonier etc. är främst att de som andra, behöver leva. Och att leva är aldrig gratis. Man behöver bostad, mat, kläder osv och många arbetar för att kunna skaffa det. Och man tar betalt för olika tjänster. Samt för sin tid. Ägnar jag mig åt en människa i en dag så har jag ju förlorat inkomst på mitt vanliga jobb, och då tar jag istället betalt av den som jag spenderat dagen med att hjälpa.
Men i det fallet ni diskuterar nu så var det kanske så att hon betalade i huvudsak för resa, mat och uppehälle? Vilket isåfall är en helt annan sak.
En rörmockare eller tandläkare blir ju inte oseriös för att hen tar betalt för sina tjänster, varför blir en shaman det? För att det är andligt? I så fall har nog många av oss blivit "lurade". Bland annat jag, som betalade för en trumresekurs där pengarna gick till en förening som sades hjälpa ensamstående kvinnor i sydamerika.  
Lokalhyra vet jag att en del tar betalt för också, eller mat. Menar du att det inte heller är okej?


Maria, sajtvärd på Ryssland , medarbetare på Law of Attraction och Film
Kluring om Ryssland

Anmäl
2011-11-22 18:25 #48 av: Le4

MissInAction,

Jag hjälper dig mer än gärna med det, men det käns lite för personligt i ett öppet forum, så jag PM'ar dig.

Bjuder på en "semesterbild" från Venezuela så länge, som fick mitt hjärta att fullkomligt brista. Och jag hoppas att det aldrig läker, för den dagen blir man nog kall.

Venezuela är ett sagolikt vackert land. Men oerhört fattigt

 

 

 

 

Anmäl
2011-11-23 16:15 #49 av: Le4

Ang huruvida det är rätt eller fel att betala sin shaman har jag hört mig för bland mina sydamerikanska kontakter.

Det svar jag får är att man i Sydamerika, och framförallt i Anderna, är väldigt noga med att man ska "göra rätt för sig", och det gäller även i kontakter med healers, shamaner etc.

Ens vilja att återgälda med något av värde ses som ett bevis för hur seriös man är i sin önskan om hjälp.

Därför betalar man sin shaman, och skänker offergåvor(ljus, rökelse, cigarrer och frukt) till andarna vid cermonierna. Det skulle ses som rent oförskämt att inte göra det.

Anmäl
2011-11-23 16:17 #50 av: lightseeker

som sagt Le4, jag har förmedlat budskapet till dig, om du inte vill lyssna eller inse att ni är lurade, på era schaman-kurser så är det nu frihet under ansvar, genom att på detta sätt fortsätta att kränka ursprungsfolken.
Det är bara för er att följa länken, och läsa där, för att få den info. som tyvärr är mer eller mindre osynlig, i newage-världens rosa töcken och i medians och valutans tidsålder.

(svaret avsett till missinaction, likaledes)

Anmäl
2011-11-23 21:50 #51 av: MissInAction

#50
Jag har läst.
Undrar hur man kan vara lurad, om man faktiskt har blivit hjälpt?


Maria, sajtvärd på Ryssland , medarbetare på Law of Attraction och Film
Kluring om Ryssland

Anmäl
2011-12-09 19:50 #52 av: L-Lightning

Hej, Le4. det är inget fel att balanda lite om alt bara görs rett och med godhet i sinnet, om på ett jopp. alla gör inte lika,

Och fatta vad han mena med att ta betald , det har alltid varit så att man lämna gåva kan vara sig i form av mycket, så om det är i kontanta

och dom behöva det mer an annat , då är det helt rett, man ger inte en stor päls till en i sahara om personen är utan vatten , då hade han nog tagie en billig flaska vatten i stället för en dyr päls, samma som man la lite vatten och tobak vid et träd om man tog något eller bad, det betyder inte att trädet bölja röka,

sedan det med droga, en sak är vad vi kalla drog , och vad dom räkna för drog, vissa hör till vid sermonier, bara för at ta en. Peote, den blev förbjudit,. men sedan fick den användas igen av medlämma av peote kyrkan, då den inte är beroende framkallande, och var en viktig del för indianerna, en vanlig drog, är jo Yerba Mates, den ger en kick som 4-5 enagidryck, och fär bantning med mer, men laglig här,som många andra droga, var i Peru i et år och Oklohoma i et år, och många andra ställen i USA och Canada, Brasilien 1/2 år blev medläm av Ottawa tribel i 9års ålder,

men din resa och möte Le4 med din shaman och folk, är bara att gratulera dig till den upplevelse det har varit för dig och väl värd vad du en har givit, Hoppas det blir fler gånga för dig, MVH L.L

Anmäl
2011-12-10 10:47 #53 av: [Olaf]

#49 Le4 Man få gratulera att du fått hjälp!!Glad 

Anmäl
2011-12-10 22:38 #54 av: Le44

Tack så mycket L-lightning & Olaf  Glad

 

(Mitt gamla konto, Le4 funkar inte att logga in på, så jag har detta nu)

 

 

 

Anmäl
2011-12-24 00:24 #55 av: [Völva]

Hej hubert!

Jag tycker din artikel var suverän! SkrattandeSkrattandeSkrattandeSkrattandeSkrattande

Din text påminner mig mycket om Mickael Harner bok The Way of shaman, och beskriver Shamanen liknande din beskrivning. En bok som jag sträckläste precis som jag läste din artikel med stort intresse och glädje. Det var länge sedan som jag läste en artikel som var fylld av kunskap. Det var riktigt trevligt!

Tack ska du ha och God jul!

Anmäl
2011-12-25 12:43 #56 av: Alwyn

#55 Det är Trumman som har lagt in artikeln med författarens godkännande. Herbert finns, som jag förstår det, inte på detta forum.

Anmäl
2012-10-10 03:02 #57 av: Bartolomeus5037

Alltså: jag tror jag blev shaman i samband med kaos i mitt liv. Alltså, jag blev medicinman för psyke. En riktig psykolog skulle man kunna definiera det som. Har lämnat denna världen bla bla bla osv osv etc. Nu hänger jag i två och en halv värld samtidigt och det ger vissa egenskaper som verkar på andras psyken, kraftigt. Så vad gör man med den här egenskapen i västvärlden? I våra byar verkar medicinmän inte behövas. Vi har ju läkekonsten och förlitar oss helt till den... Konstigt sitation :D

Anmäl
2013-03-08 12:48 #58 av: [Shamangnistan]

#0

Mycket bra sammanfattning om shamanism. Skrattar

Texten påminner mycket om de texter jag har läst i Mircea Eliade och Michael Harner böcker med omfång. (Ni som vill veta mer om Mircea Eliade och Michael Harner, så finns deras böcker oftas att låna på bibliotek, och/eller så kan man läsa Shamankursen vid Högskolan i Gävle). 

Jag tycker sammanfattningen var strålande Sol

Hälsningar Shamangnistan

Anmäl
2013-09-04 22:18 #59 av: [Sol69]

Tycker det är en bra artikel så den vill jag peta upp lite.. Glad

Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl
2019-03-11 10:57 #60 av: Monaliisa

Jag ber er att Förstå Ödmjukast en sak..

Våra Förfäder Indianer och dess medicinmän , Shamaner ,Nåjder i Norr, och de få av dem som än finns kvar på Jorden, att Ödmjukast respektera den renhet som de använder bortanför pengar och materiella tillhörigheter. De möter Naturen och allt Levande, såsom människor genom full Respekt för det Liv varje existens har.

Detta är en mycket svår väg att komma till.. För människan...

Det spelar ingen roll vilken stam eller land Shamanen bor och lever i eller vilken kultur de har. De ÄKTA sHAMANER HAR EN SAK GEMENSAMT.

De LEVER GENOM HJÄRTAT FULLT UT och In - Och lever i Verkligheten och GÖR ALLT UTANFÖR SINNET, och lever i sin Själ och möter Ande kraften, bortanför det materiella illusionen.

Att förstå och sedan i praktiken använda den rena vägen- som går rakt igenom Hjärtat. Det är vad de Äkta  Shamaner och medicinmän hos Indianerna och Nåjder i Norra Sverige och i Sameland  gör och- Lever i , där Verkligheten och går rakt igenom och in i Hjärtat.

Ingen Shaman eller Nåjd eller Medicinman som kan kalla sig själva för Shaman,

kan representera sig så

om man inte lever FULLT ut i hjärtat och är Kallad att vara Shaman och vet Vägen, bortanför illusionen och all materialism... Kan omöjligt vara shaman.

Många missbrukar... Genom att ta emot pengar eller andra projekt där materialism har ett mål.

En Shaman har inga mål. För dessa existerar inte i Verkligheten.

En Äkta Shaman tar inte betalt i pengar. 

Shamaner, Medicinmän/kvinnor/Nåjder, De vet..

Det kan må hända/vara så att det finns starka healers därute.

Men för att kalla sig: Shaman, medicinman eller Nåjd, så lever de upp till alla Naturlagarna, rakt i i hjärtat, förstårrespekten i varje partikel och molekyl i allt levande, skogen, träden, stjärnorna, djur, växter, månen, människor mm.

Allt som Lever.

Och ... Allt är en Gåva. Som vi ska respektera. Och allt lever...

Och allt levande skall därför bemötas med Respekt.

Att vara en Äkta Shaman, medicinman eller Nåjd, innebär att leva bortanför illusionerna som t ex ;(saker, prylar pengar, tankefel , sinnet mm) och gå rakt/kliva rakt in i den Gudomliga tacksamthetens ande för allt som lever och Existerar, och här inuti dig och i allt Levande finns Verkligheten.

Det är skillnad på bra healers, medium och andra ljusarbetare.

Skillnaden är att Shamanen lever ett med Verkligheten.

Vi måste verkligen anstränga oss och Hedra de få Shamaner, Nåjder och medicinmän som idag år 2019 lever och Existerar på vår Jord, för det stora och Äkta inre arbetet som de gör för dig och mig, oss alla, allt som lever på vår planet Jorden.

Detta är ett mycket stort arbete de utför att bibehålla sanningen och det autentiska i varje levande och de alla uppoffring för mänskligheten, djur och Natur.

Det är dags att vi mänskligheten tar emot medicinmän, Shamaner och Nåjders Kunskap nu.

Mer än någonsin är behovet så stort. Ja, ni vet själva vad som försigår runt vårt klot  och vem dessa obalnser kommer ifrån.

Vi kan förstås  gå till starka healers om vi upplever att de arbetar gott för oss.

det är helt ok att göra.

Men... att veta skillnaden, vem som är den som är Shaman , Nåjd eller medicinman och vem som arbetar med healing.

Att sedan vissa människor använder shamanska ritualer,svetthyddor,trumresor eller shamansk healing genom bl a pengar , eller att kalla sig själva för Shaman och i samband med det be om pengar eller andra materiella vinster ur egot är en stor illusion och dessutom så är det att förstöra för de Äkta Shamaner och Medicinmän och Nåjder som finns i vår värld här och nu.

Med All Djupaste respekt och Ödmjukhet för Det Äkta folket; Shamanen, Medicinman/Kvinna och Nåjder och För alla våra Förfäder...

 Namaste.

Jag har inget mer att säga nu,

Det som är sagt , är sagt Här och Nu.

Med Kärlek till er alla. Kärlek... Och Respekt för allt som lever.

2019-03-26 17:50 #61 av: [Ay'e]

#60 Fantastiskt bra skrivet och jag kan bara hålla med dig i vartendaste ord Tummen upp

Vill inte skriva mer här i öppet forum men jag lovar att skicka ett pm om några dagar för dig vill jag verkligen prata med för du har uppenbarligen förstånd och kunskap som andra inte har Blomma

2019-04-21 07:40 #62 av: Mandra

Angående inlägg #60. Du må tycka att detta inlägg är bra Ayè - själv tycker jag att det är pompöst, uppblåst, romantiserad geggamoja. Ber om ursäkt - men kunde inte låta bli.
Å ena sidan ska vi se igenom illusionen - å andra vara i verkligheten. Man får nog bestämma sig. Den fysiska världen är inte en illusion enligt shamanskt tänkesätt - utan är helt och fullt verklig och i vars mylla man måste ha sina fötter/rötter djupt rotade för att kunna verka som shaman.
Sen det här vanliga elittänkandet - "äkta shamaner", "de är så få", "de är utvalda" mm mm i samma stil.
Sanningen är väl ändå att allting har lika värde - ur Skapelsens synpunkt . shaman, som gruvarbetare, myra som människa, gudom som djur och växter.

"De LEVER GENOM HJÄRTAT FULLT UT och In - Och lever i Verkligheten och GÖR ALLT UTANFÖR SINNET, och lever i sin Själ och möter Ande kraften, bortanför det materiella illusionen."

Nej - en shaman lever inte genom hjärtat - utan genom sin shamanska kraft (och den kan komma ifrån vilken känsla som helst, t o m aggression).
JA de lever i verkligheten - men inte i den verklighet du beskriver där den fysiska världen är en illusion. Den fysiska världen är i högsta grad verklig och shamanens främsta uppgift är att verka I denna fysiska verklighet!!
Och hon gör banne mig inte heller ALLT utanför sinnet - hon är i högsta grad i fas med alla sina sinnen - både dem i den fysiska kroppen och i den själsliga.
OCH - det går faktiskt inte att bara leva i sin själ i den fysiska världen - utan vi måste lika påtagligt vara i vår fysiska kropp - det är genom den vi är förmögna att åstadkomma saker.

"Att sedan vissa människor använder shamanska ritualer,svetthyddor,trumresor eller shamansk healing genom bl a pengar , eller att kalla sig själva för Shaman och i samband med det be om pengar eller andra materiella vinster ur egot är en stor illusion och dessutom så är det att förstöra för de Äkta Shamaner och Medicinmän och Nåjder som finns i vår värld här och nu."

Och så det här vanliga tramset om pengar!!! Som är helt och hållet taget ur sitt sammanhang. JA förr, i de gamla klansamhällena tog inte shamaner betalt, ivf inte i pengar (troligen hade man inte ens pengar) - MEN de andra klanmedlemmarna försörjde shamanen.
Hur ska vi göra idag om vi inte tar betalt?? Gå ut och tigga?? Lära oss leva på luft???

Dax att komma ner lite på jorden kanske!! Jag blir alltid lika trött när jag läser såna här inlägg. :(


Anmäl
2019-04-21 10:10 #63 av: Mandra

På 1800-talet fick inte sjuksköterskor betalt heller - det var ett kall. Vi kanske ska återgå till det också, när vi ändå håller på. Sover


Anmäl
2019-04-21 17:45 #64 av: [Ay'e]

#62 Ja det är ett suveränt inlägg som kan ge en och annan känga till oss som kallar oss för shamaner för när allt kommer omkring så kanske ingen av oss är en shaman men vi vill gärna sätta den etiketten på oss.

Allt är en illusion , hela jorden allt fysiskt är en illusion och finns egentligen inte men så tycker vårt fysiska jag men den enda verklighet som finns är andevärlden inte vår fysiska värld.

Nej - en shaman lever inte genom hjärtat - utan genom sin shamanska kraft (och den kan komma ifrån vilken känsla som helst, t o m aggression).

Hur kan du säga så ? en shaman lever alltid genom hjärtat och gör han eller hon inte det så är man inte shaman. 

"Att sedan vissa människor använder shamanska ritualer,svetthyddor,trumresor eller shamansk healing genom bl a pengar , eller att kalla sig själva för Shaman och i samband med det be om pengar eller andra materiella vinster ur egot är en stor illusion och dessutom så är det att förstöra för de Äkta Shamaner och Medicinmän och Nåjder som finns i vår värld här och nu."

Det här är väl det sannaste som kan sägas, kort förklarat andlighet och pengar hör inte samman , vem ger oss rätten att ta betalt för andlighet ? bara egot ingen annan.

Jag kan stolt säga jag har aldrig tagit betalt för andlighet och kommer så aldrig att göra och vad händer jo universum ser till att min ekonomi fungerar som den ska just för jag tar avstånd från allt vad andlighet och pengar heter och den dagen människan får den insikten då faller allt på plats.

#63  På 1800-talet fick inte sjuksköterskor betalt heller - det var ett kall. Vi kanske ska återgå till det också, när vi ändå håller på. Sover

Sarkasm utan dess like, är vi äkta shamaner så vet vi att inte ta betalt för tjänster. Så enkelt är det så både du och jag Mandra  och fler med oss får omvärdera om vi är äkta shamaner och är vi äkta så tar vi avstånd till allt sånt.

Anmäl
2019-04-21 18:16 #65 av: Mandra

#64
Herregud bevare mig från charlataner! Du har faktiskt inte en aning om vad du talar om.
Lever i någon slags PK rosa new-age_flumvärld - fast själv tror du att du talar om shamanism. Hoppas du ser igenom DINA illusioner en dag.

En shaman har verkligen inte råd att inbilla sig att den fysiska världen är en illusion. Det får de troende ägna sig åt. En shaman VET att den fysiska världen är verklig och högst påtaglig och att det är i den hon har sitt värv!


Anmäl
2019-04-21 18:27 #66 av: [Ay'e]

#65 Herregud bevare mig från charlataner! Du har faktiskt inte en aning om vad du talar om.

Jag vet mer än jag talar om  men jag väljer mina ord innan jag går vidare med dom Blomma nu kom du in på politik och då går jag min väg bums för andlighet och politik hör inte ihop lika lite som pengar.

Anmäl
2019-04-21 20:34 #67 av: Mandra

Jaså du väljer dina ord?? Påstår att jag är i obalans och att jag jobbar med mörka krafter - för det var vad du menade även om du inte sa det rakt ut. Som man ropar får man svar!

Inte vet jag var du hittade politiken - men det får stå för dig.
Jag är också färdig med denna diskussion - eftersom den ändå inte kommer leda någon vart.


Anmäl
2019-04-22 04:36 #68 av: [Ay'e]

#67 Lever i någon slags PK rosa new-age_flumvärld 

PK= Politiskt korrekt, där kom politiken Skrattar

Hellre lever jag i en rosa new age värld än kallar mig för shaman för så länge jag inte är infödd i den kulturen kan jag omöjligt kalla mig för shaman. Missförstå mig inte jag äskar shamanism för den är fantastisk  och står för nåt oerhört vackert men varken du eller jag kan kalla oss för shamaner och här trampar jag på onda tån men hellre det än att låtsas vara nåt jag inte är.

Det som skrivs i #60 är sant och jag hoppas medlemmen loggar in och deltar i diskussionen och det hen beskriver är nåt som dom äkta infödda talar om så vilka är vi att tro oss vara shamaner och sno deras kultur och tro ?

Vi ser inte äkta shamanism på forum tvärtom där bjuds vi den omgjorda varianten,new age smörgåsbord som blandar och mixar efter eget behag medan den äkta shamanen inte har behovet av att yttra och hävda sitt på nätet så gör vi new ag-are raka motsatsen vi skriker högt och hörs och det om något är uppblåst pompös geggamoja av oss så det är hög tid att kliva ner från våra höga hästar och inse fakta vi är inte shamaner för är vi shaman då agerar vi inte så.

New age är ord som fått många törnar och används gärna som slagord och jag har själv använt dom så och varför jo för någonstans inom mig fanns insikten att jag kan inte kalla mig för shaman när jag inte är och där kom försvaret att hävda mig men idag kallar jag mig hellre för new age än går runt och tror jag är nåt som jag inte är.

New age är inte så tokigt om man tänker efter för det ger oss insikt i många olika andliga kulturer och det är inte fy skam tvärtom.

Jag kommer alltid att älska shamanism men jag har inte rätten att kalla mig för shaman och det är en insikt många låtsas shamaner måste få och sluta förstöra för dom äkta shamanerna .

Anmäl
2019-04-22 08:12 #69 av: Mandra

PK-politisk korrekt - är ett utryck som står för att man tycker i linje med majoriteten för att inte stöta sig med någon. Har inget med politik att göra - hade kanske från början - men har inte det längre då det blivit ett generellt uttryck.


Anmäl
2019-04-22 08:14 #70 av: Mandra

Det är lite lustigt det här talet om "äkta shamaner" - eftersom det inte finns en enda tradition på jorden och har aldrig funnits - där personen som utför shamanska sysslor/tjänster verkligen kallat sig för shaman. De har ALLA egna, helt andra ord för denna person.
Vilket då måste få till följd att ingen är shaman. Eller hur?


Anmäl
2019-04-22 08:22 #71 av: Mandra

Pratade igår med en kille igår som är född i Latin-Amerika. Sedan adopterad till Sverige - men flyttade senare tillbaks. Utbildade sig i shamanism, inom den obrutna tradition av shamaner som finns hos hans folk. Således med rätt att kalla sig shaman, enligt dig.

Hade han hört talas om shamaner som strävar mot evigheten? Nix - han trodde jag skämtade med honom. Och tyckte det lät mer som buddism. Vilket det gör också.

Tycker faktiskt det är fel att dilla i folk detta, när det inte är sant. Shamaner strävar INTE mot evigheten.


Anmäl
2019-05-08 18:15 #72 av: [Ay'e]

Pratade igår med en kille igår som är född i Latin-Amerika. Sedan adopterad till Sverige - men flyttade senare tillbaks. Utbildade sig i shamanism, inom den obrutna tradition av shamaner som finns hos hans folk. Således med rätt att kalla sig shaman, enligt dig.

Det är ju konstigt det här hur vi finner personer som talar för oss hela tidenSkrattar

Hade han hört talas om shamaner som strävar mot evigheten? Nix - han trodde jag skämtade med honom. Och tyckte det lät mer som buddism. Vilket det gör också.
Nu har du stött på falskhet 
Tycker faktiskt det är fel att dilla i folk detta, när det inte är sant. Shamaner strävar INTE mot evigheten.

En fråga Mandra vart är du på väg någonstans ? jag är på väg mot hemmet ett slutmål som vi alla har att möta som shamaner.

Anmäl
2019-05-09 07:44 #73 av: Mandra

Det vore ju trevligt om det någon gång pratades om shamanism på ett forum som trots allt heter Druid & Shaman. Men det tycks vara alldeles för mkt begärt. Fruktansvärt trist. Ledsen


Anmäl
2019-05-10 18:07 #74 av: [Ay'e]

#173 Det vore ju trevligt om det någon gång pratades om shamanism på ett forum som trots allt heter Druid & Shaman. Men det tycks vara alldeles för mkt begärt. Fruktansvärt trist. Ledsen

För en gångs skull håller vi med varandra Mandra Cool men ha lite barmhärtighet för endast en ur modereringen kallar sig för shaman.

Jag ser nu att jag valde lite fel ord i #72 Förlägenjag är på väg mot hemmet ett slutmål som vi alla har att möta som shamaner.

Det bidde lite fel där för jag kan inte kalla mig för shaman som inte är infödd i den kulturen men det gick av bara farten  där Förlägen

Är det något som vi ska känna vördnad för så är det shamansim men den har blivit ett krig och så är den inte ämnad att vara.

Anmäl
2019-05-12 08:06 #75 av: Mandra

Jag går ur det här forumet eftersom det inte handlar om shamanism. Tack för mig.


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.